1442 302 RE13 16114
Leipzig Hbf - Chemnitz Hbf
10.11.2017 Leipzig Hauptbahnhof