218 430-7 RB 23721 Chemnitz Hbf - Cranzahl 31.05.2011 Chemnitz Hauptbahnhof