55 80 80-35 001-7 RE6 81304
Leipzig Hbf - Chemnitz Hbf
12.11.2017 Leipzig Hauptbahnhof